PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

1. Handel ludźmi - definicje prawne wg prawa EU: 

Przestępstwem jest rekrutowanie, transportowanie, ukrywanie lub przyjmowanie osób w celu ich wykorzystania, jeśli użyto którejkolwiek z następujących metod: groźby, siły, przymusu, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub bezbronności lub przekazywania/otrzymywania pieniędzy komuś, kto sprawuje nad nimi kontrolę.

 

Jeśli zastosowano którąkolwiek z tych metod, jest to nadal przestępstwo, nawet jeśli ofiara wyraziła na to zgodę. Podatność oznacza, że ktoś nie ma realnej lub akceptowalnej alternatywy dla poddania się przemocy. 

 

Jeśli ofiarą jest dziecko (poniżej 18 roku życia), wykorzystywanie go jest nadal przestępstwem, nawet bez stosowania tych metod.  Sprawdź poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat dzieci-ofiar. 

 

Wykorzystywanie obejmuje wykorzystywanie seksualne (np. w kontekście prostytucji, przymusowego małżeństwa lub pornografii), pracę przymusową, w tym żebractwo lub niewolnictwo, działalność przestępczą, usuwanie organów. 

 

Najistotniejsze teksty prawne:

Zob. art. 2 dyrektywy 2011/36/EU w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/directive_thb_I_101_15_april_2011_1.pdf

 

2. Pomoc i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi: Prawo EU

(zob. punkt 3 dotyczący dzieci będących ofiarami, jeżeli wydaje się, że ofiara ma mniej niż 18 lat) 

Dla wszystkich ofiar handlu ludźmi, niezależnie od tego, czy są obywatelami EU, czy nie:

 • Pomoc zaczyna się, gdy tylko istnieją dowody na to, że dana osoba może być ofiarą.  Władze powinny szybko przeprowadzić dochodzenie. Pomoc jest dostępna niezależnie od tego, czy ofiara chce współpracować w postępowaniu karnym, czy nie. 
 • Ofiara musi zostać poinformowana o swoich prawach i o tym, jaka pomoc jest dostępna. Ma prawo powiedzieć "tak" lub "nie" dla pomocy.
 • Pomoc musi być odpowiednia. Obejmuje ona podstawy do życia, odpowiednie zakwaterowanie, opiekę medyczną, pomoc psychologiczną, doradztwo, informacje, usługi tłumaczeniowe w celu pomocy w dokumentacji, usługi tłumaczeniowe w celu pomocy w rozmowach, doradztwo prawne i reprezentację oraz w razie potrzeby ochronę świadków.
 • Dodatkowa pomoc musi być udzielona, gdy ofiara ma problemy zdrowotne, w tym ciążę, zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność.
 • Ofiara, która doznała poważnej przemocy (fizycznej, psychicznej lub seksualnej) ma prawo do dodatkowej pomocy. Ma prawo do żądania odszkodowania.
 • W trakcie postępowania karnego pokrzywdzonemu przysługują szczególne prawa.

Ofiara z kraju nie należącego do EU ma prawo do:

 • Okres na zastanowienie się i odzyskanie sił, aby zdecydować, czy chcą współpracować z władzami. W tym okresie nie mogą być deportowani i muszą mieć dostęp do opieki.
 • Pozwolenie na pobyt na okres +6 miesięcy, jeśli współpracują w postępowaniu karnym. Zezwolenie to jest zwykle przedłużane na czas trwania postępowania karnego.

Ofiara pochodząca z kraju nie należącego do EU, która uzyskała pozwolenie na pobyt, ma prawo do:

 • Pomoc w powrocie do zdrowia i normalizacji. Może to obejmować edukację i prawo do pracy.
 • Pomoc w przygotowaniu się do powrotu do kraju ojczystego.
 • Ofiara handlu ludźmi pochodząca z kraju nienależącego do EU ma wszystkie te prawa, nawet jeśli wjechała do UE nielegalnie.
 • Ofiara handlu ludźmi pochodząca z kraju nienależącego do EU nie ma prawa do pobytu na czas nieokreślony. Naród może dać jej takie prawo, ale prawo EU tego nie przewiduje.

Najistotniejsze teksty prawne:

Punkt 17 oraz art. 11 i 12 dyrektywy 2011/36/EU w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/directive_thb_I _101_15_april_2011_1.pdf

Artykuły 3, 6, 7, 9, 11 i 12 dyrektywy 2004/81/EC w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną migrację, którzy współpracują z właściwymi organami.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L004L0081&from=EN

 

3. Handel ludźmi i dzieci: prawo EU 

Prawo Unii Europejskiej stanowi:

Dziecko to osoba poniżej 18 roku życia. Jeśli ktoś może być dzieckiem, ale nie ma na to dowodów, władze muszą założyć, że jest nim.

Dziecko-ofiara jest zawsze klasyfikowane jako szczególnie wrażliwe i zasługuje na dodatkową opiekę.

Dziecko nie może wyrazić legalnej zgody. Automatycznie liczy się jako handel ludźmi, gdy dziecko jest kontrolowane w celu wykorzystania (nawet jeśli dziecko powiedziało, że chce).

Ofiara będąca dzieckiem musi otrzymać krótko- i długoterminowe wsparcie, aby umożliwić jej powrót do zdrowia.

Dziecko-ofiara (cudzoziemiec lub obywatel) musi otrzymać edukację.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie może lub nie powinien pomóc, pokrzywdzone dziecko powinno otrzymać opiekuna lub przedstawiciela, który będzie bronił jego interesów.

Tam, gdzie jest to właściwe i możliwe, rodzina ofiary również powinna otrzymać pomoc.

Dziecko-ofiara ma prawo do bezpłatnego doradztwa prawnego i reprezentacji.

Przesłuchanie dziecka-ofiary powinno odbyć się tak szybko i sprawnie, jak to możliwe, w odpowiednim miejscu, z udziałem wyszkolonych profesjonalistów, najlepiej tylko jednego. 

Dziecko-ofiara może mieć ze sobą swojego przedstawiciela lub wybraną przez siebie osobę dorosłą.

Przesłuchania pokrzywdzonego dziecka mogą być nagrywane na wideo. Powinna istnieć możliwość, aby przesłuchania sądowe odbywały się bez udziału publiczności lub aby dziecko nie było obecne na sali sądowej. Technologia komunikacyjna umożliwia pokrzywdzonemu dziecku wypowiadanie się, gdy znajduje się ono w innym miejscu.

Należy założyć, że pokrzywdzone dziecko jest narażone na dalszą wiktymizację, zastraszanie lub odwet, a zatem należy mu zapewnić odpowiednią ochronę.

Należy podjąć zdecydowane wysiłki w celu odnalezienia rodziny dziecka bez opieki (oczywiście w przypadku, gdy rodzina nie jest zaangażowana w wykorzystywanie).

Należy podjąć zdecydowane wysiłki w celu zwalczania turystyki dziecięcej i wykorzystywania seksualnego.

 

Najistotniejsze teksty prawne:

Artykuły 13, 14, 15 i 16 dyrektywy 2011/36/EU w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. 

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/directive I 101 15 kwietnia 2011 1.pdf

Artykuł 10 dyrektywy Rady 2004/81/EC w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi

lub którzy byli przedmiotem działań mających na celu ułatwienie nielegalnej imigracji, którzy współpracują z właściwymi organami.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXTPDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN

 

4. Dyrektywy w sprawie ścigania i postępowań sądowych

Pierwszym miejscem, od którego należy zacząć, gdy rozważa się wspieranie ocalałego, gdy wchodzi on do systemu prawnego, jest rząd krajowy/lokalny. Należy zwrócić się do służb socjalnych, poradni prawnych pro-bono i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi, aby uzyskać sugestie dotyczące dostępnych usług i przepisów. Poniższe przepisy stanowią minimum usług i wsparcia, które każdy kraj członkowski EU jest zobowiązany zapewnić osobom uczestniczącym w postępowaniu sądowym. 

Podstawowe przepisy dotyczące postępowań sądowych

Ofiara nie może być ścigana za swój udział w działalności przestępczej w czasie wykorzystywania. Dochodzenie i ściganie nie zależy od zgłoszenia przez ofiarę Jurysdykcja zależy od narodowości sprawcy (tj. wyzyskiwacza) lub miejsca popełnienia przestępstwa.

dostęp do informacji o procesie, decyzji i wyroku

Dyrektywy EU stwierdzają, że ofiary mają prawo do informacji dotyczących ich procesu, wszelkich decyzji podjętych w sprawie świadczeń, wyroków i wyników procesu. Przewidziana jest również ocena poziomu wykształcenia i zrozumienia danej osoby.

Tłumaczenie i dyskryminacja językowa

Żadna osoba nie powinna być pozbawiona możliwości składania zeznań, korzystania z usług lub jakichkolwiek informacji dotyczących jej sprawy z powodu posługiwania się językiem, który nie jest powszechnie używany. Nie ma też podstaw do tego, aby kwestie związane z tłumaczeniem powodowały niepotrzebnie długie oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy.

Zwrot wydatków związanych z postępowaniem karnym

Ofiarom wyzysku uczestniczącym w postępowaniu sądowym oferuje się przepisy chroniące je przed koniecznością ponoszenia kosztów usług prawnych i kosztów związanych z wniesieniem sprawy do sądu. 

Prywatność i ochrona podczas postępowania sądowego (np. handlarz (handlarze), sieci przestępcze)

Podczas udziału w postępowaniu sądowym dyrektywy zawierają ostrzeżenia dotyczące fizycznego i emocjonalnego obciążenia, jakie może spotkać ofiary. Systemy sądowe zasadniczo nie są oparte na wiedzy o traumie. Dyrektywy zawierają przepisy dotyczące oceny ryzyka związanego z potencjalnymi wyzwaniami, przed jakimi staje ofiara, oraz sposobu prowadzenia postępowania sądowego. Obejmuje to ochronę przed wtórną wiktymizacją, np. poprzez unikanie zbędnych powtórzeń przesłuchań lub pytań o prywatne kontakty wzrokowe między ofiarami a oskarżonymi.

Prawo do ochrony świadków

Ofiary mają zapewnioną ochronę i prywatność przed handlarzami i innymi potencjalnie szkodliwymi osobami przed, w trakcie i po postępowaniu sądowym.

Najistotniejsze teksty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/EU w sprawie ustanowienia norm minimalnych w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw: https://eur-lex.europe.eu/legal-content/EN/TEXT/?uri=celex%3A32012L0029

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU w sprawie ustanowienia minimalnych norm w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony jego ofiar https://eur-lex.europe.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF

 

*Następujące przepisy dotyczą osób dorosłych. Postanowienia dotyczące nieletnich znajdują się w dokumencie dotyczącym dzieci-ofiar.

**źródło: European Freedom Network