Raporty i analizy

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (KPD).

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.

Krajowy Plan Działań na lata 2020-2021 (KPD) ma na celu zintensyfikowanie działań prewencyjnych, wzmocnienie roli Wojewódzkich Zespołów do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz wprowadzenie działań naprawczych, aby wszystkie części składające się na system przeciwdziałania handlowi ludźmi były komplementarne.

Celem głównym Planu jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wspierania ofiar tego przestępstwa. W tym kontekście cele szczegółowe Planu są następujące:

podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi;

podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi);

poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;

podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;

pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;

wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Osiągnięcie ww. celów zostało uszczegółowione w tekście niniejszego Planu. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Planu mają zasięg ogólnokrajowy: tzn. dotyczą działań instytucji centralnych w zakresie tworzenia powszechnie wdrażanych regulacji prawnych lub modelowych praktyk, oraz działań podejmowanych we wszystkich regionach za pośrednictwem właściwych do tego celu jednostek (w szczególności wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi).*

*Źródło: Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021 - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi -Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (KPD).

Portal Gov.pl (www.gov.pl)  **

Anglojęzyczna wersja dokumentu nie jest dostępna.

 

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2019

Zachęcamy do lektury publikacji „Handel ludźmi w Polsce. Raport 2019”, który prezentuje aktualną sytuację w Polsce - statystyki i trendy, a także zmiany regulacji dotyczących handlu ludźmi, nowe rozwiązania proceduralne i kwestie współpracy międzynarodowej.

Polska jest dość specyficznym krajem z uwagi na swoje położenie geopolityczne, ponieważ w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Obywatele polscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, na terenie naszego kraju mogą być werbowani, a następnie wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. Nasz kraj może stanowić również miejsce docelowe dla organizatorów handlu ludźmi. W tym znaczeniu na terenie Polski dochodzi do eksploatacji cudzoziemców. Najczęściej ofiarami padają obywatele państw europejskich: Rumunii, Bułgarii oraz Ukrainy, a także państw azjatyckich (m.in. Wietnamu, Filipin, Sri Lanki). Cudzoziemcy są wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, a niekiedy są to również ofiary niewolnictwa domowego i eksploatacji kryminalnej. *

*Źródło: Handel ludźmi w Polsce. Raport 2019 – Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2019 kliknij aby pobrać Handel ludźmi w Polsce. Raport 2019 – Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – Portal Gov.pl (www.gov.pl) **

Anglojęzyczna wersja dokumentu nie jest dostępna.

 


Raport ״Trafficking in Persons 2020״

W czerwcu 2020 opublikowana została 20 edycja raportu Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2020. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.


*Źródło: Raport Trafficking in Persons 2020 - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Trafficking in Persons 2020 Report kliknij by pobrać

Anglojęzyczna wersja dokumentu nie jest dostępna.