NIEBIESKA SIEĆ

Budujemy sieć profesjonalistów i osób, które krok po kroku zmieniają świat.

Razem przeciwko handlowi ludźmi!

Niebieska Sieć to znacznie więcej!
To relacje, które wprowadzają zmianę!
 
Budujemy sieć profesjonalistów i osób, które krok po kroku zmieniają świat. 
 
I potrzebujemy twojej pomocy z tym!

Dla kogo to jest? 
Niebieska Sieć ma na celu niesienie pomocy i wsparcia ofiarom handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, a także ofiarom innych przestępstw, które mogą prowadzić do przestępstwa handlu ludźmi lub się z nim w jakiś sposób wiązać.

Docieramy do ofiar każdej płci i narodowości, które zostały przetransportowane i wykorzystane w Polsce, do obywateli polskich, gdy wracają do domu, ale także docieramy do tych, którzy utknęli tam, gdzie są na krótszy okres czasu (np. kiedy policja prowadzi dochodzenie i potrzebuje ich, aby zeznawali na miejscu tam, gdzie są, często z dala od domu).

Czym to jest?
Nazwaliśmy ten projekt „Niebieską Siecią”, ponieważ istnieje kilka ważnych skojarzeń i znaczeń, z którymi wiąże się ona wiąże. Najważniejszym skojarzeniem jest dla nas „Niebieska Linia“, znana jako numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej. Drugim skojarzeniem jest również znana wśród funkcjonariuszy policji „cienka niebieska linia” - symbol oddzielenia społeczeństwa od świata przestępczego, cienką niebieską linią – szeregami funkcjonariuszy policji. 

Łączenie tych „niebieskich linii“ w strategicznych miejscach daje nam sieć, niebieską sieć. Chcemy łączyć ze sobą instytucje i osoby pomagające ofiarom przestępstw i chcące im zapobiegać. „Niebieska Sieć“ ma pomagać bezpiecznie „złapać” tych, którzy potrzebują pomocy, chroniąc ich jak trampolina, przed szkodliwym upadkiem. 

To, z czym ta symbolika jest również związana, to jest to, co można zobaczyć daleko w ciemności, niebieskie alarmujące światło, w które wyposażeni są niosący pomoc: policja, karetka pogotowia, wozy strażackie.

Jak to działa?
Kiedy osoba przyjeżdża na posterunek policji i chce wrócić do domu do swojej rodziny, bez przebywania w jakimkolwiek bezpiecznym domu lub ośrodku interwencji – tworzymy sieć ludzi, którzy będą w kontakcie z tą osobą, wspierając ją w jej potrzebach. 

W innej sytuacji, gdy policja prowadzi dochodzenie, a osoba musi pozostać blisko miejsca, w którym prowadzone jest dochodzenie, ludzie z naszej sieci będą pomagać, upewniając się, że będzie on / ona miała jedzenie, miejsce do spania, wsparcie psychologiczne i inne potrzebne wsparcie. Budujemy sieć profesjonalistów i osób, które krok po kroku zmieniają świat. I potrzebujemy twojej pomocy z tym!

Kto może dołączyć do sieci?
Budujemy sieć składającą się z:  
· koordynatora interwencji w każdym województwie - połączony i ściśle współpracujący z lokalnymi Zespołami Wojewódzkimi zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi. W każdym województwie w ich skład wchodzą przedstawiciele urzędów i instytucji administracyjnych, policji, straży granicznej, prokuratury, organizacji pozarządowych, służb socjalnych.
· osób duchownych, pastorów, księży, doradców, duszpasterzy, liderów, organizacji pozarządowych, specjalistów z różnych dziedzin.
· wolontariuszy, specjalistów, takich jak: psycholodzy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, terapeuci, pracownicy socjalni i lokalni działacze, którzy chcą dołączyć do nas, zapewniając bezpośrednią pomoc ofiarom lub lokalne działania prewencyjne.

W zamian tworzymy dla nich dostęp do naszych narzędzi, szkoleń, webinariów, które będą dostarczane przez innych członków sieci, którzy specjalizują się w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Dołącz do nas!
Jeśli jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w budowę Niebieskiej Sieci z nami, lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Niebieska Sieć to coś więcej! To relacja zmiany!

Dla kogo to jest? 
Niebieska Sieć ma na celu niesienie pomocy i wsparcia ofiarom handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, a także ofiarom innych przestępstw, które mogą prowadzić do przestępstwa handlu ludźmi lub się z nim w jakiś sposób wiązać.

Docieramy do ofiar każdej płci i narodowości, które zostały przetransportowane i wykorzystane w Polsce, do obywateli polskich, gdy wracają do domu, ale także docieramy do tych, którzy utknęli tam, gdzie są na krótszy okres czasu (np. kiedy policja prowadzi dochodzenie i potrzebuje ich, aby zeznawali na miejscu tam, gdzie są, często z dala od domu).

Kto może dołączyć do sieci?

Budujemy sieć składającą się z:  

· koordynatora interwencji w każdym województwie - połączony i ściśle współpracujący z lokalnymi Zespołami Wojewódzkimi zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi. W każdym województwie w ich skład wchodzą przedstawiciele urzędów i instytucji administracyjnych, policji, straży granicznej, prokuratury, organizacji pozarządowych, służb socjalnych.
· osób duchownych, pastorów, księży, doradców, duszpasterzy, liderów, organizacji pozarządowych, specjalistów z różnych dziedzin.
· wolontariuszy, specjalistów, takich jak: psycholodzy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, terapeuci, pracownicy socjalni i lokalni działacze, którzy chcą dołączyć do nas, zapewniając bezpośrednią pomoc ofiarom lub lokalne działania prewencyjne.

W zamian tworzymy dla nich dostęp do naszych narzędzi, szkoleń, webinariów, które będą dostarczane przez innych członków sieci, którzy specjalizują się w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

jOIN BLUE NETWORK

We are building a network of professionals and individuals are changing the world who step by step. Blue Network is much more! It is a relationship of change! lt is dedicated to bring help and support to victims of human trafficking and modern day slavery and also victims of other crimes that could be leading to crime of human trafficking or be connected to it.

Docieramy do ofiar każdej płci i narodowości, które zostały przetransportowane i wykorzystane w Polsce, do obywateli polskich, gdy wracają do domu, ale także docieramy do tych, którzy utknęli tam, gdzie są na krótszy okres czasu (np. kiedy policja prowadzi dochodzenie i potrzebuje ich, aby zeznawali na miejscu tam, gdzie są, często z dala od domu).

Czym to jest?

We called this project a ‘Blue Network’, as there is a few important associations and meanings to that. Blue Line is known as an emergency number for victims of domestic violence. It is also known within law enforcement as ‘thin blue line’ – a symbol of separating society from the criminal world, by thin blue line of law enforcement /policeman. 

Connecting these blue lines in strategic places gives us a NET.  Blue Network. We connect institutions and people helping victims of crimes and those who want to prevent these crimes. This Network will help safely ‘catch’ those who need help, protecting them like a trampoline, from a harmful fall. 

What this network is also associated with is what you can see far away in the darkness, the blue alarming light in which, those who bring help are equipped in: police, ambulance, fire truck.

Kto może dołączyć do sieci?

– Local Intervention Coordinator in every Voivodeship (district), connected and working closely with  local Anti Trafficking Voivodeship Teams. They are created of: administrative representatives, police, border agency (SG), prosecutor, NGOs, Social Services, etc.

– Pastors, priests, counselors, leaders, NGOs, specialists etc.
– Volunteers, specialists, like: psychologists, doctors, lawyers, teachers, therapists, social workers and local activists who like to join us in providing direct help to the victims, or local prevention activities.

Jak to działa?

Kiedy osoba przyjeżdża na posterunek policji i chce wrócić do domu do swojej rodziny, bez przebywania w jakimkolwiek bezpiecznym domu lub ośrodku interwencji – tworzymy sieć ludzi, którzy będą w kontakcie z tą osobą, wspierając ją w jej potrzebach. 

W innej sytuacji, gdy policja prowadzi dochodzenie, a osoba musi pozostać blisko miejsca, w którym prowadzone jest dochodzenie, ludzie z naszej sieci będą pomagać, upewniając się, że będzie on / ona miała jedzenie, miejsce do spania, wsparcie psychologiczne i inne potrzebne wsparcie. Budujemy sieć profesjonalistów i osób, które krok po kroku zmieniają świat. I potrzebujemy twojej pomocy z tym! 

Budujemy sieć profesjonalistów i osób, które krok po kroku zmieniają świat. 

I potrzebujemy twojej pomocy z tym!

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w budowę Niebieskiej Sieci z nami, lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Niebieska Sieć to coś więcej! To relacja zmiany!