CO ROBIMY

Przyczyniamy się do zwalczania handlu ludźmi oraz współczesnego niewolnictwa poprzez:

Pomagamy podnosić poziom świadomości społecznej na temat handlu ludźmi, poprzez różne wydarzenia i kampanie społeczne, udzielanie wywiadów dla mediów, media społecznościowe, prelekcje dla młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w tym również Szkół Zawodowych oraz Ochotniczych Hufców Pracy, prelekcje dla studentów, szkolenia dla nauczycieli oraz pedagogów, spotkania i prelekcje dla duszpasterzy i liderów w kościołach, prelekcje dla rodziców i opiekunów, szkolenia pracowników telefonów alarmowych, pracowników Urzędów Pracy, pracowników MOPS, warsztaty dla funkcjonariuszy organów ścigania, warsztaty i szkolenia dla instytucji wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 

Fundacja Light House zapewnia schronienie w placówce specjalnie stworzonej pod kątem potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, której personel jest odpowiednio przeszkolony pod kątem względów bezpieczeństwa, procedur, oraz pracy z ofiarami przestępstw. Koszt zakwaterowania pokrywany jest w całości ze środków Fundacji Light House lub wsparciu Ośrodków Pomocy Społecznej. W wyjątkowych przypadkach, zakwaterowanie zapewnione jest w placówkach partnerskich w różnych lokalizacjach, które na co dzień udzielają pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych, również ofiar przemocy, których personel jest odpowiednio przeszkolony. Fundacja zapewnia zakwaterowanie bez względu na płeć, dzieciom wraz z ich opiekunami prawnymi, mężczyznom, parom, oraz rodzinom, jeśli zachodzi taka potrzeba, zgodnie z dostępnością miejsc oraz środków finansowych.

Zakres oferowanej pomocy

  • Interwencja kryzysowa, pomoc i wsparcie już na etapie pierwszego kontaktu z organami ścigania (zapewnienie pożywienia, środków higienicznych, ubrań, wsparcia psychologicznego);
  • zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej, najpotrzebniejszych leków, odzieży, środków higienicznych
  • pomoc w zmianie i utajeniu miejsca pobytu
  • pomoc tłumacza
  • konsultacje prawne
  • pomoc psychologiczna, psychiatryczna i duszpasterska
  • pomoc w regulacji pobytu, pomoc w otrzymaniu wsparcia finansowego z systemu pomocy społecznej
  • transport na terenie kraju, oraz poza jego granicami, na terenie Unii Europejskiej
  • w razie potrzeby zapewniana jest również pomoc w zorganizowaniu bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do innego kraju na terenie Unii Europejskiej, jeżeli istnieje taka prawna możliwość i zdecydowana potrzeba osoby korzystającej z pomocy Fundacji. Pomoc w zorganizowaniu takiego wyjazdu odbywa się przy współpracy z innymi organizacjami partnerskimi wewnątrz sieci EFN przy jednoczesnej analizie ryzyka związanego z wyjazdem
  • Fundacja Light House oferuje również szkolenia i praktyki z zakresu przygotowania zawodowego do pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych, włączając w to podstawowe szkolenia języka polskiego i angielskiego, oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Osobom korzystającym z pomocy fundacji oferujemy chrześcijańskie wsparcie terapeutyczne oraz ewentualnie psychiatryczne, które są niezbędne do powrotu do równowagi psychicznej, opanowania lęków, uśmierzenia skutków traum i stresu pourazowego. Trudnych wspomnień nie da się wymazać, ale można nauczyć się z nimi żyć, zakrywać je dobrymi wspomnieniami i odnajdywać mimo wszystko radość w życiu.

Jako chrześcijańska fundacja oferujemy również wykwalifikowaną pomoc duszpasterską.

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo indywidualne, dla każdego kto stał się ofiarą przestępstwa, zwłaszcza w kontekście handlu ludźmi, wykorzystania, lub czuje się zagrożony lub niepewny w swojej sytuacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie.

Nasza Fundacja oferuje asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości już przy pierwszym kontakcie, nawet podczas wstępnych czynności oraz na etapie postępowania przygotowawczego, w momencie składania zeznań oraz w okresie rozpraw sądowych. Oferujemy pomoc w kontakcie z policją, prokuraturą, sądem oraz adwokatem.

Pomoc przy pierwszym kontakcie z organami ścigania, zwłaszcza krótko po ujawnieniu przestępstwa, podczas wstępnych czynności obejmuje również: zapewnienie pożywienia, środków higienicznych, ubrań oraz wsparcia psychologicznego.

Fundacja zapewnia schronienie również osobom wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że usiłowano wobec nich popełnić przestępstwo handlu ludźmi, osobom zmuszanym i wykorzystywanym w prostytucji, również tym zmuszonym przez życiowe okoliczności a szukającym drogi wyjścia, ofiarom przemocy, ofiarom gwałtu oraz w razie możliwości, ofiarom innych przestępstw.

Jednym z celów Fundacji Light House jest poszukiwanie nowych rozwiązań problemów, z którymi najczęściej borykają się pokrzywdzeni.
Naszym zadaniem jest poszerzanie zakresu, podnoszenie standardu oferowanej pomocy, oraz praca nad analizowaniem istniejących procedur, rozwiązań i opieki dla osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi i ofiar współczesnego niewolnictwa.

Pomoc Fundacji Light House jest udzielana niezależnie od decyzji o współpracy z organami ścigania w prowadzonym postępowaniu.
Wierzymy, że zawsze możemy doskonalić formę udzielanej pomocy i poziom na jakim ją świadczymy.

Wierzymy, że najskuteczniejszą pomoc możemy oferować przede wszystkim współpracując z innymi. Budujemy relacje i współpracę z każdym kto chce i może pomóc.

Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Wolności, która obecnie składa się z ponad 200 organizacji z ponad 40 krajów i posiada bogate doświadczenie w wielu dziedzinach zwalczania handlu ludźmi. Tworzymy także Blue Network w Polsce, która łączy osoby, organizacje, firmy, instytucje, kościoły i rząd, aby pomóc w walce z handlem ludźmi w Polsce i zapewnić najlepszą pomoc ofiarom.